Usposabljanje za NPK lončar

Roka ustvarja, snuje srce

Zavod Marianum Veržej – Center DUO bo v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje RS v sklopu Neformalnega izobraževanja in usposabljanja tudi v letu 2018 izvajal usposabljanje za NPK Lončar. Predvidoma v času od januarja do aprila 2018.

Kaj pridobite z vključitvijo?

Nova znanja, veščine in spretnosti, ki jih lahko uporabite na delovnem mestu.

Boljšo usposobljenost za opravljanje konkretnih del in nalog, po katerih povprašujejo delodajalci, s čimer si povečate zaposlitvene možnosti.

Nova poznanstva in informacije o novih priložnostih.

Kdo se lahko vključi v program?

Vključite se lahko, če ste prijavljeni med brezposelnimi in imate:

več kot 50 let,

najmanj 30 let in ste najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih (dolgotrajno brezposelni),

najmanj 30 let in ste končali največ osnovno šolo (ISCED 2).

Kako se vključite v program?

Najprej se oglasite pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo, kjer ste prijavljeni.

Vključitev v program nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja:   

1. Presoja smiselnosti vključitve.
2. Priprava in podpis zaposlitvenega načrta.
3. Podpis pogodbe o vključitvi v program. 

Neformalna izobraževanja in usposabljanja izvajajo zunanji izvajalci, ki smo jih izbrali na podlagi registra izvajalcev. K tem izvajalcem vas napotimo in jim povrnemo stroške programa.

Program usposabljanja

180 ur zabavnega učenja,

spoznavanje kulturne dediščine in nadgradnja v sodobnih pristopih oblikovanja keramike,

delo na lončarskem vretenu,

različne oblike krašenja in glaziranja izdelkov,

trženje in pomoč pri zagonu lastne dejavnosti.

Program je verificiran

Program je kot vsebinsko in kadrovsko ustrezen potrdil in verificiral Center za poklicno izobraževanje RS. 

Program traja 180 ur, od tega je 60 ur teoretičnega usposabljanja in 120 ur praktičnega usposabljanja v Lončarski delavnici Centra DUO Veržej.

Kandidati si lahko po končanem obveznem usposabljanju pridobijo certifikat NPK za Lončarja (priporočamo po 1 letu delovnih izkušenj na tem področju).

Kaj vam ZRSZ povrne za udeležbo?

Povrne vam lahko naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:

Dodatek za prevoz – potni stroški za vsak dan vaše dejanske udeležbe na usposabljanju, znašajo 0,13 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer).

Dodatek za aktivnost – znaša 1,10 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju. Izplača se za usposabljanja, ki trajajo najmanj 100 ur.

Ali je to primeren poklic zame?

Prekvalifikacija v poklic Lončar je primerna za vse, ki želijo ustvarjati z glino, so kreativni in si želijo novih izzivov.

Poklic Lončar omogoča samozaposlitev.

Minimalna zahtevana izobrazba za vključitev v usposabljanje je končana osnovna šola, kasneje se za pridobitev poklicne kvalifikacije, predvideva vsaj še 1 leto delovnih izkušenj na tem področju.

ŽELIM PREJETI VEČ INFORMACIJ
Kliknite zgornjo vrstico, ki vam bo odprla obrazec za vpis e-naslova.

Naši NPK začetki

Za ohranjanje znanja rokodelskih veščin je pomembna predvsem poklicna usmerjenost. Skupaj s Centrom za poklicno izobraževanje RS smo oblikovali 6 poklicev Nacionalne poklicne kvalifikacij in sicer lončar, ročni tkalec, slamokrovec, medičar, pletar in filcar. Hkrati s standardom znanja in katalogom pripravljamo tudi programe poklicnega usposabljanja za nekatere od teh poklicev.

V Centru DUO so tako na voljo izobraževalni programi, po katerih si lahko kandidati pridobijo tudi formalno izobrazbo (Nacionalno poklicno kvalifikacijo za rokodelske poklice) za izvajanje določenih dopolnilnih ali samostojnih dejavnosti (NPK Lončar, Umetnostni / Podkovski kovač, Pletar).

Pri tem je pomembno poudariti, da si je Zavod Marianum Veržej – Center DUO pridobil tudi status izvajalca postopkov za preverjanje in potrjevanje NPK. Tako bo lahko nudil ne le usposabljanja, pač pa tudi certificiranja za omenjene poklice.

Pilotno smo že izvedli programe usposabljanja za NPK Pletar, Lončar in Umetnostni kovač. Udeleženci so, ne glede na poklic, največ časa preživeli v delavnicah, kjer so jih usposabljali priznani rokodelci. Tako so v 120 urah črpali znanje in veščine, ki so osnovna podlaga za njihovo nadaljnje delo in snovanje. Usposabljanja smo podkrepili še z različnimi predavanji in strokovnimi ekskurzijami, kjer so udeleženci prihajali v stik s kulturno dediščino določene rokodelske panoge.

S svojimi dejavnostmi, predvsem izobraževalnimi in raziskovalnimi, Center DUO postaja osrednji izobraževalni center severovzhodne Slovenije.