Plavčkova dežela

Opis

Turizem je za našo občino ena pomembnejših gospo­darskih panog, ki je zagotovo v razvoju. Sodobni tu­ristični trendi kažejo na to, da se posamezni ponudniki znotraj destinacije povezujejo in skupaj oblikujejo zani­mivo ponudbo – največkrat na podlagi krovne turistične zgodbe.

Občina Veržej, kljub svoji majhnosti razpolaga z re­lativno velikim številom ležišč, namenjenim turizmu (883 ležišč – vir: SLR LAS Prlekija 2014-20, januar 2016). Znotraj občine deluje večji turistični ponudnik, Terme Banovci, prav tako pa je pestra ponudba zasebnih ponu­dnikov prenočitev (Sončna hiša, Penzion Mavrica, turi­stične kmetije z nastanitvijo…). Pestra je tudi ponudba spremljevalnih aktivnosti, ki temeljijo na rekreacijski, kulturni in naravni pestrosti območja. Poleg termalnega kopališča Banovci je zagotovo najprepoznavnejši Babičev mlin na Muri. Razni zasebniki, organizacije in društva se skozi svoje delo trudijo, da bi ponudili obiskovalcem in turistom še veliko več. Tako se je oblikovala ponudba v Čebelarskem muzeju Tigeli, zanimiva je Gozdna učna pot Mrtvice reke Mure, posebna naravna značilnost so narcise, ki pobelijo okoliške travnike, Rokodelski center DUO s ponudbo doživljajskih delavnic z rokodelci, raz­ličnimi razstavami in prodajo lokalnih rokodelskih izdel­kov, duhovni in družinski turizem v Penzionu Mavrica in še kaj. Kar nekaj izzivov pa vidimo še v povezavi s kultur­nim turizmom in osvetlitvijo skladatelja Slavka Osterca. Pri vsem tem vidimo velik potencial v povezovanju turi­stičnih ponudnikov – tako znotraj občine kot širše. Pri tr­ženju posameznih turističnih ponudnikov in produktov nam manjka krovna zgodba, ki bi ponudnike povezala in tržila pod skupnim imenovalcem. Operacijo Plavčkova dežela bomo najprej razvijali na področju t.i. izobraže­valnem turizmu, ki ima sebi lastne zakonitosti. Omenjeni ponudniki namreč svoje produkte usmerjajo tudi v šola­jočo se mladino, saj je velik primanjkljaj takšne ponudbe, ne le v Prlekiji, pač pa v celotnem Pomurju. Nekateri po­samezni ponudniki s(m)o sicer vključeni v dnevne centre CŠOD (Center šolskih in obšolskih dejavnosti), medtem ko so za daljše bivanje v Pomurju šole in učitelji prepuš­čeni samim sebi, oz. svoji iznajdljivosti. V občini Veržej imamo idealne pogoje, da razvijamo tovrstni turizem – prenočitvenih kapacitet je relativno veliko, posamezni ponudniki pa se ubadajo z manjšo zasedenostjo med te­dnom in šolskim letom, kar pomeni idealno za polnitev kapacitet s šolskimi skupinami. Prav tako se že izvajajo posamezni izobraževalni programi, ki so kvalitetni in jih je potrebno le dopolniti, nadgraditi in povezati. Šolajoča se mladina je prav tako pomembna ciljna skupina, saj ob pozi­tivnem doživljanju neke destinacije v otroštvu in mladosti, pozitivno o njej razmišljajo tudi v odraslem obdobju in so tako sami potencialni gostje in turisti, kjer bodo preživljali tudi svoje počitnice, ko odrastejo. Seveda pa se skozi zase­denost kapacitet, večjim obiskom posameznih ponudnikov krepi tudi gospodarstvo, kar ima za posledico nova delovna mesta in podporno okolje za nastajanje novih vsebin.

Skozi krovno zgodbo izobraževalnega turizma bomo tako začeli graditi turistično ponudbo občine in regije – najprej na področju izobraževalnega turizma, ki pa bo lah­ko prerasel tudi na druge sfere ponudbe – vključevanje vseh ostalih ponudnikov pod izdelano blagovno znamko (tako ponudnikov doživetij kot ponudnikov storitev).

Nosilec projekta Zavod Marianum Veržej bo skupaj z zunanjimi strokovnjaki izdelal celostno krovno zgodbo na temo Plavčka (zaščitena vrsta žabe, ki živi v mrtvicah reke Mure). Izdelana bo znamka Plavček (izdelava grafične pod­lage, zakup avtorskih pravic) in maskota Plavček (izdelava maskote osrednjega lika). Preko projekta Plavčkova dežela bomo na novo vzpostavili in nadgradili vsebine izobraže­valnih programov, ki jih že izvajamo različni ponudniki v občini. Zavod Marianum bo na novo oblikoval izobra­ževalni program v novonastajajočem sonaravnem vrtu in nadgradil izobraževalni program Rokodelskega centra DUO ter ga povezal s krovno zgodbo Plavčka. Pomembno vlogo bo prispeval tudi v povezovanju ostalih ponudnikov na tem področju in v sodelovanju z njimi pripravil še no­vonastali program s partnerjema v projektu OŠ Veržej (IP Orffova glasbenica), KD Veržej (Spoznajmo Slavka Oster­ca), kakor tudi s pridruženimi partnerji, za katere bomo nadgradili izobraževalne programe in jih prilagodili na krovno zgodbo plavčka. Vse pripravljene programe bomo tudi pilotno izvedli.

Občina Veržej bo stičišče zgodbe in vključenih projek­tnih partnerjev, sama pa bo prevzela organizacijo in izpe­ljavo Plavčkovega festivala, ki bo namenjen raziskovanju sveta ob Muri, torej življenjskemu prostoru plavčka. Gre za izobraževalno-turistični festival, katerega temelji izhaja­jo iz izvedbe programa »24 ur z reko Muro«. Prav tako bo Občina Veržej poskrbela za izdajo skupnega promocijskega gradiva, v katerega bo vključena ponudba v »Plavčkovi de­želi«, poskrbela pa bo tudi za izdelavo informativno-pro­mocijskih tabel, ki bodo povezale vse vključene deležnike (tako partnerje kot tudi ponudnike izobraževalnih progra­mov). OŠ Veržej se bo pomembno vključevala v projekt s svojimi strokovnimi delavci, ki bodo sodelovali pri prip­ravi izobraževalnih programov, da bodo le-ti strokovni in kompatibilni z učnimi načrti, ki jih narekuje zakonodaja. Tako bodo zanimivi za učitelje, ki iščejo programe, ki do­polnjujejo šolsko snov in jih izvajajo izven šolskih učilnic. Šola bo v sklopu operacije dopolnila tudi inštrumentalni sestav Orffovega orkestra, ki deluje na šoli ter na podlagi pripravljenega izobraževalnega programa pilotno izvedla IP Orffova glasbenica. Kulturno društvo »Slavko Osterc« Veržej bo izvedlo kulturni teden, kjer se bodo udeleženci seznanili s prleškim ljudskim izročilom, s poudarkom na obujanju običaja vasovanja na območju Prlekije. Pripravil se bo tudi izobraževalni program o prleškem skladatelju Slavku Ostercu, ki ima sicer že opremljeno spominsko sobo v prostorih Občine Veržej, a je relativno slabo izkoriščena. Pripravljeni IP bomo tudi pilotno izvedli. V sklopu projek­ta se bo izdelala strokovna brošura o skladatelju, ki bo v zbrani monografiji primerno predstavila življenje in delo največjega prleškega skladatelja.

Operacija se bo izvajala v eni fazi s sledečimi aktiv­nostmi:

- Priprava krovne zgodbe o Plavčku.

- Priprava in implementacija izobraževalnih programov.

- Organizacija javnih dogodkov.

- Promocija destinacije.

Povezave

ESSR

LAS Prlekija

Dogodki