Prleški lončar

Opis

Za Občino Veržej in institucije, ki delujemo znotraj tega (površinsko) majhnega področja, sta bila dva javna razpisa, ki ju je razpisala Prleška razvojna agen­cija, v sklopu razpisov Lokalne akcijske skupine (LAS), več kot uspešna. V prejšnji številki Fünkešnice smo že predstavili operacijo Gremo športat, ki je bila uspešna na 1. Javne razpisu LAS Prlekija, tokrat pa podrobneje predstavljamo operacijo Prleški lončar, ki se je prav tako začela izvajati s 1. septembrom 2017. Obe operaciji pod­pira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Prijavitelj operacije Zavod Marianum Veržej, je pro­jektno idejo gradil na bogati tradiciji lončarstva v Prleki­ji, ki jo skozi generacije goji družina Žuman, Rokodelski center DUO Veržej pa v svojih aktivnostih razvija sodob­no keramiko. Z operacijo želimo lončarstvo aktualizirati in prikazati kot atraktivno gospodarsko panogo, ki bo omogočala v prihodnje tudi nova delovna mesta. Dejav­nosti na področju domače umetnostne obrti so v splo­šnem še premalo izkoriščen gospodarski potencial, ki ga z že izvedenimi operacijami v preteklosti vedno bolj raz­vijamo. Rokodelski center DUO je primer dobre prakse v nacionalnem merilu, kako povezovati rokodelce na dolo­čenem področju, jim nuditi podporo in jih promovirati. Prav tako pa s svojim delovanjem izobražujemo kupce, ki prepoznavajo lokalne izdelke, predvsem pa kakovost in trajnost, ki jo s takšnim izdelkom dobijo. Na podlagi našega delovanja zaznavamo poseben potencial pri razvi­janju lončarstva in keramike, kar želimo tekom izvajanja operacije tudi, vsaj delno, realizirati. Tradicija lončarstva je v Prlekiji močno prisotna, prav tako pa je misterij gline tisti, ki vleče k ustvarjanju tudi mlade, saj jim omogoča kreativno in ustvarjalno delo, z neomejenimi možnost­mi oblikovanja izdelkov, ki so lahko tudi tržno zanimivi. Osnovno načelo operacije ostaja, da ohranjamo tradicio­nalna znanja in spretnosti lončarstva našega okolja, hkra­ti pa preko projektnih aktivnosti pripeljati v regijo tudi nova znanja in sodobne trende (iz preteklosti), ki bodo omogočali širšo ponudbo izdelkov na trgu. Pomembna aktivnost bo tudi razvoj novih izdelkov in povezovanje z drugimi lokalnimi ponudniki, saj želimo izdelati tudi katalog poslovnih in protokolarnih daril Prlekije.

Operacija se bo izvedla v eni fazi, ki bo sestavljena iz več aktivnosti:

- Posodobitev dveh lončarskih delavnic.

- Izvedba tečajev in animacijskih delavnic.

- Razvoj novih izdelkov.

- Promocija lončarstva.